Tartalom

Az adatkezelési tájékoztató célja

Az adatkezelő adatai

Adatvédelmi tisztviselő

A kezelt személyes adatok köre

Regisztráció során megadandó személyes adatok

Technikai adatok

Cookie-k (Sütik)

Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Az adatkezelés célja, módja

Általános adatkezelési irányelvek

Az adatok fizikai tárolási helyei

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Érintett jogai és jogérvényesítés

Egyéb rendelkezések

Az adatkezelési tájékoztató célja

Az M-Gel Hungary Kft.  (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos nemzetközi jogszabályokban, valamint az Európai Unio jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Az M-Gel Hungary Kft. . adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a https://dia-wellness.com címen. Az M-Gel Hungary Kft. . fenntartja a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Ez esetben a változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A M-Gel Hungary Kft. . a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai, szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelő adatai

Amennyiben kérdéseivel, kérésével felkeresné a M-Gel Hungary Kft. .-t; akkor az alábbi elérhetőségen keresztül léphet kapcsolatba az adatkezelővel: megrendeles@m-gel.hu A M-Gel Hungary Kft. . minden hozzá beérkezett emailt az adatközléstől számított legfeljebb 3 év elteltével töröl.

Név: M-Gel Hungary Kft.
Székhely: 1044 Budapest Megyeri út. 76.
Cégjegyzékszám: 0109665342
Adószám: 12310076241
Telefonszám: 0612330710
E-mail megrendeles@m-gel.hu, info@m-gel.hu

Adatvédelmi tisztviselő

Név:  Antalicz Viktória E-mail: m-gel@m-gel.hu

A kezelt személyes adatok köre

Regisztráció során megadandó személyes adatok

A webshopban lehetőség van regisztrálni. Az egyszerű regisztrációhoz szükséges adatok: e-mail cím és egy jelszó.

Technikai adatok

A M-Gel Hungary Kft. . a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (hitelesség)
 • változatlansága igazolható (adaintegritás)
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen

A M-Gel Hungary Kft.  e.U. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. A M-Gel Hungary Kft.  e.U. olyan műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A M-Gel Hungary Kft.. az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot, megvédi az információt, hogy csak a jogosultak férhessenek hozzá
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy a jogosult használó hozzáférhessen a kívánt információhoz és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek. pl. a rendelési adatok, így újra nem kell begépelni őket
 • megkönnyítik a weboldal használatát
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogató maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a M-Gel Hungary Kft.  weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenen (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k

A M-Gel Hungary Kft.  weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a M-Gel Hungary Kft.  információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Az adatkezelés célja, módja

Általános adatkezelési irányelvek

A M-Gel Hungary Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a M-Gel Hungary Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett kozzájárulásának beszerzése.

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai a következő módon kerülhetnek kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt informatikai eszközzel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja személyes adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. Személyes adatait digitálisan tároljuk, szerveren.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Marketing, DM, vagy egyéb reklámcéllal semmiféle adatot nem továbbítunk 3. félnek!

Érintett jogai és jogérvényesítés

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog

A M-Gel Hungary Kft. intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14.cikkben említett valamennyi információt és a 15-22 és 34 cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték; a személyes adatok tárolásának várható időtartama; a helyesbítés, törlés, vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga. Az adatkezelő a kérelem benyújtásának idejétől legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a M-gel Hungary Kft.  indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs székség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
 • az érintett visszavonja a személyes adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a M-gel Hungary Kft. . korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyik teljesül

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás, visszavonás, bírósághoz fordulás joga

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelés vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszamondja. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Egyéb rendelkezések

A M-Gel Hungary Kft.  a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A weboldalunk címe: http://m-gel.com.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.